Privacy Policy MMK

Als Middelburgs Muziekkorps  hechten wij veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geven wij u heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Middelburgs Muziekkorps te Middelburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • de verwerking van persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van derden;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van rechten omtrent uw persoonsgegevens, hierop willen wijzen en deze respecteren.

Het Middelburgs Muziekkorps is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Als er na het doornemen van onze Privacy Policy vragen zijn of dat u hierover contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

U heeft altijd het recht op inzage, verwijderen en/of aanpassen van uw gegevens en daartoe inzage te krijgen in de administratie met betrekking tot de van u genoteerde gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden en donateurs worden door het Middelburgs Muziekkorps verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de verenigingsactiviteiten;
 • Uitvoering geven aan verenigingsevenementen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De ondertekende toestemmingsverklaring of het ondertekenende aanmeldingsformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het Middelburgs Muziekkorps de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voorletters en voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Bankrekeningnummer;
 • Onderdeel waarin gespeeld wordt;
 • Gegevens van het instrument(en) welke worden bespeeld;
 • Datum ingang van het lidmaatschap;
 • NAW gegevens van ouders/verzorgers.

Onder persoonsgegevens worden ook verstaan het plaatsen van foto’s op de website en de Facebook-pagina van het Middelburgs Muziekkorps.

Persoonsgegevens worden door het Middelburgs Muziekkorps opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de toestemmingsverklaring of zolang men lid is. Daarna zullen beperkte gegevens worden bewaard ten behoeve van jubilea van onder andere de KNMO. De financiële administratie wordt maximaal 7 jaar bewaard.

Contactgegevens:
Middelburgs Muziekkorps
Duunmede 44
4337 BB  Middelburg
info@middelburgsmuziekkorps.nl